Wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin


INFORMACJE OGÓLNE:
Jesteśmy firmą zajmująca się sprzedaż zabawek. Na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie naszych klientów, co potwierdza duża ilość stałych klientów oraz pozytywnych komentarzy. Głównym naszym celem jest dostarczenie produktów wysokiej jakości, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach i możliwie najkrótszym terminie. Oferowane produkty są zawsze nowe. W opisach przedmiotów zawarte są informacje o zabawkach jednak gdyby Państwo mieli jakiekolwiek pytania, odpowiemy na nie e-mailowo lub telefonicznie.
 
REGULAMIN:
Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez sklep internetowy GORDONTOYS.PL którego właścicielem jest Gordon Toys Wiktoria Pytlik ul. Żwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów NIP 4980269982
I. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym gordontoys.pl, zwanym dalej Klientem, a Gordon Toys Wiktoria Pytlik, zwaną dalej Sprzedawcą.
II. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym gordontoys.pl lub dokonująca zakupu bez rejestracji w sklepie gordontoys.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
III. Każdy klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep internetowy gordontoys.pl jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
IV. Prezentowane produkty przez sprzedawcę są nowe.
V. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
VI. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów :
- przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
- pobraniem, u kuriera przy odbiorze towaru.
VII. W przypadku uszkodzenia produktu w transporcie spisanie protokołu przyśpieszy procedurę reklamacyjną. Zgodnie z Ustawą o Prawie Przewozowym, protokół szkody należy spisać z kurierem do 7 dni. Towar pakowany jest w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć możliwość uszkodzenia podczas transportu. Prosimy o sprawdzenie przesyłek w obecności kuriera !
VIII. Zastrzegamy sobie prawo roszczeń w przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej dlatego w przypadku zakupu „za pobraniem” zobowiązani są Państwo do odbioru zakupionego towaru oraz dokonania płatności w chwili jego wydania. Jednak gdy nie wykonają Państwo wyżej wskazanych obowiązków jesteśmy obciążani przez firmę kurierską kosztami dostawy oraz odesłania zamówionego przez Państwa towaru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacji, kiedy towar pozostaje nieodebrany sprzedawca może dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej przez zwłokę swojego kontrahenta oraz odebrania przez kupującego sprzedanego mu towaru (art. 475k.c.). Niniejszym informujemy, iż na wysokość wskazanych kosztów składa się : wynagrodzenie firmy kurierskiej (koszt wysyłki oraz odesłania towaru), dzienny koszt przechowania towaru.
IX. Kupujący nie ma możliwości do podawania wytycznych określających czas dostawy przesyłki (tj. nie może wskazywać do jakiego dnia ma dotrzeć przesyłka, do której godziny, po której godzinie może odebrać przesyłkę), czas przesyłki kurierskiej wynosi 1-5 dni roboczych w zależności od wybrania przewoźnika. Zdarza się że z przyczyn niezależnych od sprzedającego występuje opóźnienie po stronie firm kurierskich.
X. Administrator ( SPRZEDAWCA) danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.
Sprzedawca może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych o ile użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
XI. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
XII. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
XIII. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
XIV. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 
GWARANCJA :
Niniejszym Firma Gordon Toys udziela gwarancji na zakupiony produkt.
Gwarancja obejmuje wady towaru powstałe na skutek zastosowania wadliwych materiałów i błędów popełnionych w trakcie produkcji.
Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od momentu zakupu.
Gwarancja nie obejmuje :
- uszkodzeń mechanicznych,
- akumulatora oraz oświetlenia typu LED,
- części eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu,
- uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania zabawki,
- napraw przeprowadzonych przez osoby nieuprawnione,
- ingerencji w konstrukcję i/lub instalację pojazdu,
Każde zgłoszenie wady/usterki powinno być niezwłocznie zgłoszone drogą e-mailową sklep@gordontoys.pl i zawierać :
- opis usterki,
- zdjęcia,
- dane klienta
Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych. W razie stwierdzenia wady, Kupującemu przysługuje prawo żądania naprawy lub dosłania części zapasowej.
W trakcie trwania gwarancji po zgłoszeniu reklamacji firma oferuje darmowy serwis wraz z odbiorem produktu od klienta.
Kupujący powinien zabezpieczyć produkt przed uszkodzeniem podczas wysyłki – za szkody powstałe podczas transportu w okresie gwarancji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności oraz dołączyć informację z krótkim opisem usterki oraz danymi do kontaktu.
Maksymalny czas naprawy w serwisie wynosi 14 dni.
W przypadku przesłania zabawki, dla której serwis Sprzedającego stwierdzi uszkodzenie nie podlegające niniejszej reklamacji (zgodnie z w/w listą) kupujący zostanie również obciążony kosztami przesyłki zwrotnej. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem zabawki niezgodnie z niniejszą instrukcją lub stwierdzone samodzielne przeróbki zwalniają producenta i sprzedawcę z odpowiedzialności prawnej.

ZWROTY :
Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania produktu.
Aby odstąpić od umowy zawartej poprzez sklep, należy złożyć odstąpienie od zakupu, pisząc na adres e-mail:sklep@gordontoys.pl lub dokładając je do przesyłki. Ważne by dokument posiadał własnoręczny podpis.
Produkt należy odesłać na własny koszt na adres do zwrotów :
Gordon Toys
ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów
Po otrzymaniu przesyłki Sprzedający zwrócić wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. (najniższy koszt wysyłki przy zakupie + koszt towaru) do 14 dni od otrzymania przesyłki.
Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (w szczególności za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia)
Przykładowe obniżenie kosztu zwrotu :
- zużyte koła – 25zł/szt
- brak pilota – 40zł
- brak ładowarki – 40zł

 

 


Przejdź do strony głównej
Copyright © Gordon Toys Wiktoria Pytuk / Realizacja: blur.pl